So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Hiển thị # 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi/bổ sung, bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Thông báo danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành, địa phương
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông theo Quyết định: 2019/QĐ-UBND
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông
Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tại Một cửa điện tử