So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Tue07232024

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đánh giá:  / 0
DởHay 

   Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao nhận thức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về An toàn và kiểm soát bức xạ. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật các quy định của nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ và tránh ảnh hưởng trực tiếp đối với con người và môi trườngtrong quá trình hoạt động của các cơ sở bức xạ. Đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức, triển khai đúng tiến độ theo Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt.

   Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 18/18 Cơ sở tại 07 huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó gồm: 03 Trung tâm Y tế huyện, 01 bệnh xá và 14 Phòng khám tư nhân.

Các nội dung đã tiến hành thanh tra:

   Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với 18/18 Cơ sở tại 07 huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó gồm: 03 Trung tâm y tế huyện; 01 bệnh xá và 14 Phòng khám tư nhân.

a. Kiểm tra thủ tục hành chính:

    - Bảng thống kê toàn bộ thiết bị bức xạ hiện đơn vị đang quản lý, sử dụng hoặc lưu giữ, có kèm theo thông số kỹ thuật của từng thiết bị bức xạ;

   - Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng các thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế;

   - Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của các Cơ sở;

   - Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ;

   - Nội quy, quy trình vận hành của thiết bị;

   - Kế hoạch phòng chống sự cố An toàn bức xạ;

   - Sổ theo dõi khám sức khỏe của các nhân viên và phụ trách An toàn bức xạ;

   - Sổ theo dõi liều kế cá nhân của nhân viên bức xạ và phụ trách An toàn bức xạ bức xạ;

    - Hồ sơ sử dụng thiết bị X-quang, bao gồm: Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất đi kèm thiết bị, tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị an toàn, kết quả kiểm định thiết bị, báo cáo đánh giá an toàn bức xạ, sổ theo dõi vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị; kết quả kiểm xạ môi trường;

   - Các báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động an toàn bức xạ tại Cơ sở;

   - Biên bản các cuộc thanh tra, kiểm tra trước đây tại các Cơ sở;

   - Gấy phép thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh của Cơ sở;

b. Kiểm tra thực tế:

   - Nội quy, quy trình, đèn cảnh báo, biển cảnh báo, đồ bảo hộ.. đảm bảo, đúng quy định;

   - Đo suất liều bức xạ tại các Phòng X-quang của các Cơ sở không vượt quá mức độ cho phép;

Kết quả thanh tra:

   - Về hồ sơ an toàn bức xạ: 18/18 Cơ sở đang sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế có đầy đủ thủ tục;

   - Về trang thiết bị X-quang và CT-Scanner sử dụng trong chẩn đoán y tế: Tổng số lượng là 20 máy, trong đó có 19 máy X-quang và01 máy CT-Scanner  đang hoạt động bình thường;

   - Tình trạng khai báo, cấp phép: các Cơ sở điều khai báo, có Giấy phép hoạt động đầy đủ;

   - Tình trạng về cán bộ phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ: Tổng số nhân viên bức xạ tại các Cơ sở là 20 người được đào tạo về an toàn bức xạ theo quy định;

   - Trang bị liều kế và kết quả trả liều kế cá nhân: 100% nhân viên bức xạ (NVBX) được trang bị và đọc liều kế cá nhân theo định kỳ;

   - Việc khám sức khỏe định kỳ cho các nhân viên bức xạ và người phụ trách: có 18/18 Cơ sở  khám sức khỏe định kỳ và lưu hồ sơ đầy đủ theo quy định;

   - Các biện pháp đảm bảo ATBX (Nhật ký theo dõi vận hành máy, Nội quy ATBX, quy trình vận hành máy, biển cảnh báo, đèn cảnh báo,…): có 18/18 Cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ;

   - 100% Cơ sở thực hiện kiểm định thiết bị và kiểm xạ môi trường theo định kỳ;

   - 100% Cơ sở có hồ sơ bảo trì, bảo dưỡng;

   -100% các Cơ sở đã xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố.

   Kết luận:

   - Đoàn thanh tra triển khaithực hiện đúng kế hoạch, đúng trình tự của Pháp luật, đúng trọng tâm, trọng điểm;

   - Các đơn vị liên quan đã phối hợp tốt với Thanh tra Sở để cuộc thanh tra đạt kết quả cao;

   - Các Cơ sở bức xạ đều thực hiện tốt các nội dung thanh tra, đã bố trí thời gian làm việc cùng Đoàn, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn làm việc. Cuộc thanh tra đã gắn việc tuyên truyền, phổ biến các Văn bản pháp luật liên quan đến nội dung thanh tra, nhắc nhở các Cơ sở chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện Luật Năng lượng nguyên tử, Nghị định số 07/NĐ-CP, ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Năng lượng nguyên tử…;

   - Qua công tác thanh tra cho thấy các Cơ sở bức xạ đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về An toàn và kiểm soát bức xạ.

Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền: Không

Yêu cầu, kiến nghị:                                                        

   Yêu cầu phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ cần tiếp tục tham mưu cho Sở tăng cường công tác quản lý và phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân, đồng thời lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến văn bản liên quan thông qua công tác thanh tra hàng năm về an toàn và kiểm soát bức xạ.

   Xem file đính kèm: Tại đây

 

Ban biên tập