So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Fri06212024

Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2024

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: Tại đây.

Ban biên tập

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Trung tâm thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: tại đây.

Ban biên tập.

Kiểm tra nhà nước về Đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong sử dụng, kinh doanh, mua, bán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Đánh giá:  / 0

Xem file đính kèm: Tại đây.

Ban biên tập