So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

Đánh giá:  / 0
DởHay 

1. Ông Hoàng Văn Thuần

   a. Chức vụ: Giám đốc Sở

   b. Điện thoại: 0972. 97.0707 

   c. Sinh năm: 1971   

  d. Quê quán:   

  e. Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được giao:

  Phụ trách chung, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Xây dựng chiến lược, tiềm lực khoa học và công nghệ, quy hoạch, công tác tổ chức và cán bộ; thi đua khen thưởng; đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của cơ quan.

+ Tổng biên tập, Trưởng Ban biên tập Bản tin khoa học và công nghệ của ngành; theo dõi các nhiệm vụ khoa học liên quan đến các lĩnh vực: điều tra cơ bản, quy hoạch, chiến lược, an ninh quốc phòng, tài nguyên - môi trường; công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ.

+ Tổ chức xây dựng mạng lưới quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện, thành phố và các ngành; triển khai đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

+ Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng nâng lương; tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

+ Chủ tài khoản của đơn vị.

+ Là người phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Theo dõi công tác khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Cư Jút và thành phố Gia Nghĩa.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quản lý khoa học và Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ.

2. Ông Đặng Văn Tin

   a. Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

   b. Điện thoại: 0979.757.545

   c. Sinh năm:  1967  

  d. Quê quán: Quảng Ngãi

  e. Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Nhiệm vụ được giao:

  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao. Thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở, phát ngôn và thông tin cho báo chí khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền. Phó Thường trực, ủy quyền Chủ tài khoản; được ký các hồ sơ, chứng từ liên quan đến kinh phí quản lý hành chính; kinh phí sự nghiệp; kinh phí đầu tư công được giao tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác cải cách hành chính, quản trị văn phòng, kế hoạch - tài chính (trừ công tác tổ chức và nhân sự do Giám đốc Sở phụ trách).

+ Công tác Công nghệ, Sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân.

+ Chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

+ Theo dõi các nhiệm vụ khoa học về lĩnh vực khoa học xã hội và
nhân văn.

+ Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Theo dõi công tác khoa học và công nghệ trên địa bàn các huyện: Đắk Mil, Đắk Song và Tuy Đức.

- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở; Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ.

3. Ông Lưu Văn Đặng

http://skhcn.daknong.gov.vn/images/Hinh%20the/phongcoso/luu_van_dang.jpg

   a. Chức vụ: Phó giám đốc Sở

   b. Điện thoại0905.224.635   

   c. Sinh năm1970

   d. Quê quán  Bắc Giang

 

   e. Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • Nhiệm vụ được giao:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực được giao.

- Phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ.

+ Theo dõi các nhiệm vụ khoa học về lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải.

+ Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chương trình năng suất,
chất lượng.

+ Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác kết nghĩa; công tác tuyên giáo.

+ Phụ trách và theo dõi hoạt động của các Hội và đoàn thể.

+ Tham gia các Hội đồng và Ban Chỉ đạo theo quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Theo dõi công tác khoa học và công nghệ trên địa bàn các huyện: Krông Nô, Đắk G’long và Đắk R’lấp;

- Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra Sở; Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.