So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

TRUNG TÂM THÔNG TIN, KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Đánh giá:  / 0
DởHay 

A. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại :  0261.3704226 

B. CHỨC NĂNG

- Thực hiện các hoạt động sự nghiệp KH&CN ở địa phương.

- Công tác thông tin, thư viện, tin học phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh.

- Lựa chọn và tổ chức ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN và bảo vệ môi trường phục vụ đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia hoặc trực tiếp nghiên cứu, chủ trì các nhiệm vụ KH&CN.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ và chuyển giao khoa học công nghệ cho các tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện các nhiệm vụ công ích do nhà nước giao nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

C. NHIỆM VỤ

         1. Lĩnh vực Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ

       a) Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ.

        b) Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

       c) Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ.

      d) Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

      đ) Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác.

     e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương.

     g) Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của địa phương.

     h) Tổ chức, thực hiện và cung cấp cáckiến thức về khoa học và công nghệ, cácsản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

      2.  Lĩnh vực kỹ thuật tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng (TĐC)

        a) Tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc chỉ định.

        b) Tổ chức thực hiện việc phân tích, thử nghiệm chất lượng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

       c) Tổ chức thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận hệ thông quản lý chất lượng, chững nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận.

      d) Hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về đo lường và chất lượng sản ơhẩm hàng hóa.

     e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm cho các tổ chức, cơ quan có yêu cầu.

      g) Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

      h) Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định, như: dịch vụ tư vấn đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng; xây dựng tiêu chuẩn; xây dựng hệ thống đảm bảo về đo lường; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật.

      i)Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

      3. Lĩnh vực Ứng dụng khoa học công nghệ

      a) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

       b) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

       c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới.

      d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

      đ) Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh;thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

    e) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh.

     g) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền.

     h) Sưu tập và lưu giữ các nguồn gen quý hiếm, đặc hữu của tỉnh.

     i) Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án, các chương trình đầu tư, các luận chứng kinh tế kỹ thuật và liên kết các đơn vị làm công tác khoa học trong và ngoài tỉnh để thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường.

     k) Hoạt động tư vấn và sản xuất kinh doanh: Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ. Dịch vụ cảnh quan - sân vườn.

    l) Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, dịch vụ khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường theo khả năng, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm và Luật khoa học công nghệ. Nhập và xuất khẩu các công nghệ, các mặt hàng phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hoặc sản phẩm tạo ra từ công nghệ, quy trình sản xuất mới theo quy định của pháp luật.

    m) Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh.

D. THÀNH PHÂN NHÂN SỰ

1. Lãnh đạo trung tâm

 1. Ông: Trần Huy Vân

            a. Chức vụ:    Phó giám đốc Phụ trách                                  

            b. Điện thoại: 0917.545.799

            c. Sinh năm:  1981

            d. Quê quán:  Nghệ An

 

 

2. Ông:  Đinh Văn Thuần

     a. Chức vụ:  Phó giám đốc.

     b .Điện thoại: 0914.130.177

     c. Sinh năm: 1979

     d. Quê quán: Thái Bình.

           

        

 

 

2. Phòng Thông tin tổng hợp

1. Bà: Đoàn Thị Hà Thanh
 
     a. Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách

     b. Điện thoại:  0915.51.43.79

     c. Sinh năm: 1985

     d. Quê quán: Quảng Bình

    

 2Bà : Nguyễn Thị Huyền Trang

     a. Chức vụ: Chuyên viên

     b. Điện thoại: 0935.78.1978

     c. Sinh năm: 1988

     d. Quê quán: Hà Tĩnh

 

3. Bà: Ngô Thị Tâm

          a. Chức vụ:    Văn thư

     b. Điện thoại: 0823.680979

     c. Sinh năm:  1989

     d. Quê quán:  Nghệ An

   

 

4. Bà Nguyễn Thị Tình 

     a. Chức vụ: Kế toán

     b. Điện thoại: 0382898107

     c. Sinh năm: 1987

     d. Quê quán: Hà Tĩnh

 

 

5. Bà Nguyễn Thị Châu 

     a. Chức vụ: Tạp vụ

     b. Điện thoại: 0972163032

     c. Sinh năm: 1987

     d. Quê quán: Nghệ An

 
 

2. Phòng Nghiên cứu triển khai     

1. Ông: Lê Đình Hồng

     a. Chức vụ: Trưởng phòng

     b. Điện thoại: 0978.199.369

     c. Sinh năm: 1984

     d. Quê quán: Thanh Hóa

 
 
  

        2. Ông: Nguyễn Thanh Bình

     a. Chức vụ: Chuyên viên

     b. Điện thoại: 01682.514.930

     c. Sinh năm: 1990

     d. Quê quán: Nam Định

 

 

3. Bà : Phạm Thị Bích Hiếu                    

        a. Chức vụ :   Chuyên viên

        b. Điện thoại:  0974.271.991

        c. Sinh năm :   1991

        d. Quê quán :   Hà Tĩnh

 

         

      4. Bà : Bùi Thị Oanh

    a. Chức vụ : Chuyên viên.

    b. Điện thoại : 0976.766.777

    c. Sinh năm : 1988

    d. Quê quán : Quảng Nam.

 

       
       
 IV. Phòng Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Ông: Dương Châu Diễn

     a. Chức vụ: Trưởng phòng

     b. Điện thoại. 0931.987.228

     c. Sinh năm: 1986

     d. Quê quán: Quảng Ngãi

 

 
 
2. Ông Vũ Xuân Định

        a. Chức vụ :   Chuyên viên

        b. Điện thoại:  0948.986.987

        c. Sinh năm :   1984

        d. Quê quán :  Thái Bình

         
           
       
      3. Nguyễn Ngọc Trung

           a. Chức vụ :   Chuyên viên

          b. Điện thoại:  0886.439.456

        c. Sinh năm :   1990

        d. Quê quán :   Quảng Bình

 

 

4. Bà : Tưởng Thị Hoàn

     a. Chức vụ : Chuyên viên.                    

     b. Điện thoại :    0905604767                           

     c. Sinh năm : 1992

     d. Quê quán : Hà Nội

 

 

5. Ông Trương Quốc Tuấn 

     a. Chức vụ: Chuyên viên

     b. Điện thoại: 0977483939

     c. Sinh năm: 1982

     d. Quê quán: Ninh Bình