So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Fri06212024

thông báo về việc tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020

Đánh giá:  / 0
DởHay 

   Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019. Chi tiết xin xem Thông báo 58/TB-SKHCN ngày 14/02/2020 đính kèm.

   Thành phần hồ sơ:

   1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Điều lệ hoạt động (nếu có);

   2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);

   3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH);

  4. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CNcấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

   5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ KH&CNcấp tỉnhcó xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

   6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ KH&CN có thuê chuyên gia);

   7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

   8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ KH&CNcấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

   9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

   10.Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ KH&CNcấp tỉnhphải có vốn đối ứng;

   11. Tài liệu liên quan khác(nếu có).

   Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk  Nông - Số 02, đường Phan Kế Bính, thị xã Gia nghĩa, tỉnh  Đắk Nông - SĐT: 0261.3600333, Fax: 0261.3544487 (trực tiếp hoặc qua bưu điện).

   Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 26/3/2019.

   Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ,

   Số điện thoại: 0261. 3600 111, 0261. 3707446.

 

Ban biên tập