Fri12192014

Thông báo sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2014

Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của UBNDTP về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ TP.Hồ Chí Minh;

Căn cứ định hướng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học – Công nghệ TP.Hồ Chí Minh nhằm triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014;

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định các điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài, dự án. Các nội dung đặt hàng nghiên cứu khoa học và công nghệ sẽ được thông báo sau.

Nội dung chi tiết của thông báo sơ tuyển được download tại đây

Mục tiêu và nội dung của các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2014 (Phụ lục 1 đính kèm).

Các quy định, điều kiện tham gia sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (Phụ lục 2 đính kèm).

Các biểu mẫu đăng ký tham gia sơ tuyển (Phụ lục 3 đính kèm).