So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

Đánh giá:  / 1
DởHay 

Ngày 17/11/2023, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông.

Các TTHC được bãi bỏ tại Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 tương ứng với các TTHC đã được công bố tại Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Xem file đính kèm: Tại đây.

Ban biên tập