So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Đánh giá:  / 0

   Năm 2024 đánh dấu 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng được thực hiện sau khi Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại …

Luật Điều ước quốc tế 2016, số 108/2016/QH13

Đánh giá:  / 0

   Luật Điều ước quốc tế 2016 (số ký hiệu: 108/2016/QH13, tên quốc tế: 2016 Law on Treaties) là đạo luật được ban hành năm 2016 bởi Quốc hội Việt Nam khóa XIII đặt ra toàn bộ quy định về điều ước quốc tế. Tên gọi ban đầu là Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005 đ&at…

Thông tư 03/2023/TT-BTC Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn một số

Đánh giá:  / 0

Ngày 10/01/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTC về việc quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/02/2023.

Thông tư này quy định lập dự toán, quản lý sử dụng v&agra…