So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Tìm Kiếm Văn Bản
Số hiệu văn bản
Trích yếu
Thể Loại
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày Ban hành Trích Yếu File đính kèm
03/2024/TT-BKHCN 0000-00-00 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu03_2024_TT_BKHCN.pdf

02/2024/TT-BKHCN 2024-03-28 Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Vanbanphapquy/tt-02-2024-bkhcn.pdf

07/2024/QĐ-QPPL 0000-00-00 Ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Vanbanphapquy/07-2024-qd-ubnd.pdf

01/2024/TT-BKHCN 0000-00-00 Thông tư Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu01_2024_TT_BKHCN_18_01_2024.pdf

31/2023/QĐ-UBND 2023-11-13 Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa  bàn tỉnh Đắk Nông Vanbanphapquy/31-2023-qd-ubnd-2023.pdf

Thông tư 24/2023/TT-BKHCN 2023-12-29 Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ https://bientap.vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=165502

23/2023/TT-BKHCN 0000-00-00 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu23_2023_TT_BKHCN.pdf

21/2023/TT-BKHCN 0000-00-00 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu21_2023_TT-BKHCN.pdf

25/2023/TT-BKHCN 2023-12-29 Thông tư Quy định quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtuso25_2023_TT_BKHCN_vaPhuluc.pdf
https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtuso25_2023_TT_BKHCN_vaPhuluc_29_12_2023.docx
24/2023/TT-BKHCN 2023-12-29 Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu24_2023_TT_BKHCN_ngay29_12_2023.pdf

20/2023/TT-BKHCN 2023-10-12 Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu20_2023_TT_BKHCN_Phuluc.pdf
https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/bieumau.pdf
https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/phuluckemtheothongtuso20_2023_tt_bkhcn.docx
19/2023/TT-BKHCN 2023-09-20 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu19_2023_TT_BKHCN.pdf

18/2023/TT-BKHCN 2023-08-15 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu18_2023_TT_BKHCN.pdf

17/2023/TT-BKHCN 2023-08-10 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu17_2023_TT_BKHCN.pdf

16/2023/TT-BKHCN 2023-08-09 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ https://www.most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu16_2023_TT_BKHCN.pdf

43/2023/NĐ-CP 2023-06-30 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-43-2023-ND-CP-huong-dan-Luat-Thanh-tra-555032.aspx

11/2022/QH15 2022-11-14 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thanh-tra-2022-544688.aspx

14/2023/TT-BKHCN 2023-06-30 Thông tư ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. https://most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu14_2023_TT_BKHCN.pdf

13/2023/TT-BKHCN 2023-06-30 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành https://most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu13_2023_TT_BKHCN.pdf

11/2023/TT-BKHCN 2023-06-26 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ https://most.gov.vn/Images/FileVanBan/Thongtu11_2023_TT-BKHCN.pdf