So Khoa hoc & Cong nghe Dak Nong

Thu05302024

Về việc trả lời kiến nghị của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Đắk Mil

Đánh giá:  / 0

Nội dung kiến nghị: Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, hướng dẫn HTX trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ:

   Hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ…

Về việc trả lời kiến nghị của UBND huyện Tuy Đức

Đánh giá:  / 0

   Nội dung kiến nghị: Về việc thực hiện báo cáo quản lý nhà nước về khoa học công nghệ (sau đây gọi tắt là Công văn 1910/UBND-KTHT). UBND huyện Tuy Đức đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật thêm nội dung thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng …